ONZE MISSIE

CRE8 is een sociale firma met de primaire doelstelling om maatschappelijke impact te realiseren, uiteraard op een financieel gezonde en duurzame manier! De impact die wij willen realiseren hebben we aan de hand van de 3 P’s (People, Planet, Profit) geformuleerd tot concrete doelstellingen:

 • People: Wij streven naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen
 • Planet: Wij streven naar een zo klein mogelijk carbon footprint en tevens de consument ervan bewust te maken producten worden gemaakt
 • Profit: Wij streven naar maatschappelijke winst en stabiele omzetgroei met onze unieke waarde propositie

Hieronder bespreken we deze doelstellingen en tonen we de impact die we afgelopen jaren hebben behaald.

 

PEOPLE

Bij CRE8 staat ‘People’ voor het bieden van een toekomstperspectief aan kwetsbare jongeren. In onze werkplaats leiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot de ambachtslieden van de 21ste eeuw. Digitale ambachtslieden wel te verstaan, want al onze producten zijn vervaardigd door middel van digitale productietechnieken als 3D printen en lasersnijden. Door het opdoen van nieuwe vaardigheden krijgen ze de kans om hun talenten te ontdekken. Daarnaast ontvangen ze begeleiding bij persoonlijke belemmeringen via onze samenwerking met welzijnsorganisatie perMens (voormalig Streetcornerwork)

DOELSTELLINGEN (THEORY OF CHANGE)

Aan de hand van een ‘Theory of Change’ hebben we de beoogde effecten van onze werkzaamheden geformuleerd. Onze activiteiten leiden tot een output die mogelijk een positief effect hebben op de deelnemers. Directe effecten zijn meetbaar en kunnen ook weer leiden tot indirecte effecten. Die zijn minder concreet en daardoor moeilijker te meten of deze voortkomen uit de activiteiten die we aanbieden. De belangrijkste beoogde effecten, zowel direct als indirect willen we graag in kaart brengen middels 6 verschillende metingen.

IMPACT METING 1: UITSTROOM NAAR WERK, OPLEIDING & ELDERS

DOELSTELLINGEN

 • Jaarlijkse groei in het aantal deelnemers en uitstromers
 • Een minimum uitstroompercentage van 50% (Uitstroompercentage = Uitstroom/Totaal aantal deelnemers)
 • Uitgestroomde deelnemers zijn blijvend zelfredzaam mbt scholing, werk en/of zorg

KWANTITATIEVE RESULTATEN

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                     
Totaal aantal deelnemers 25 37 40 45 43 53 55 45 42 38
                     
Instroom 25 31 29 30 32 38 33 17 13 14
                     
Uitstroom 19 22 20 25 24 28 21 14 14 9
– waarvan naar opleiding 3 4 11 8 8 12 9 3 1 4
– waarvan naar werk 7 9 5 8 4 5 3* 5** 7 4***
– waarvan naar zorg 3 3 2 6 10 5 8 3 3 0
– waarvan naar vervolg traject 6 6 2 3 2 6 1 3 3 1
                   
Uitstroompercentage 76% 59% 50% 56% 56% 53% 38% 31% 33% 24%
                     
Uitval 3 4 5 4 4 3 4 2 6 5
                     
Nog in traject 6 11 15 11 15 22 28 29 22 24

*Waarvan 1 deelnemer bij CRE8 in dienst getreden is (David)
**Waarvan 1 deelnemer bij CRE8 in dienst getreden is (Zoey)
***Waarvan 2 deelnemers bij CRE8 in dienst getreden zijn (Bart en Yangdan)

INSTROOM VAN DEELNEMERS

In de grafiek hierboven is duidelijk het effect zichtbaar van enerzijds de Covid-periode en anderzijds de afwezigheid van een Persoonlijk coach (sociaal hulpverlener vanuit PerMens) in 2021 en 2022. Toen het vinden van een nieuwe coach erg lang op zich liet wachten, hebben we halverwege 2022 het heft in handen genomen en zelf een hulpverlener in dienst genomen. Onze coach Aimee is sindsdien hard aan de slag gegaan om de instroom weer op het oude niveau te brengen. Het vergde echter de nodige tijd om zicht te krijgen op de complete ‘sociale kaart’ van Amsterdam en CRE8 weer bij al deze instanties onder de aandacht te brengen. Met de lichte stijging in 2023 gaan wij er vanuit dat we weer blijvend de weg omhoog hebben ingezet. 

WERVINGSKANALEN

Met de ingebruikname van ons nieuwe clientvolgsysteem registreren we ook via welke instantie een deelnemer bij ons terecht is gekomen, zie bovenstaande diagram, al is dat in veel gevallen niet altijd duidelijk. Het in kaart brengen van de verschillende kanalen en aantallen kan ons helpen bij het werven van meer deelnemers. Wat al duidelijk is, is dat niet één instantie ‘hofleverancier’ is en dat we bij zoveel mogelijk instanties op de radar moeten staan en blijven voor voldoende instroom.

UITSTROOM VAN DEELNEMERS

Bovenstaande diagram toont een viseel overzicht van de verschillende uitstroomrichtingen en de afname in de afgelopen jaren.

UITSTROOM RICHTINGEN (IN %)

Op basis van alle gegevens vanaf 2018 toont bovenstaand taartdiagram de verdeling van de uitstroom richtingen in percentages (N=113)

UITSTROOM NAAR WERKBRANCHE (IN %)

Met ons nieuwe clientvolgsysteem zijn we vanaf 2022 gaan bijhouden naar welke werksector de deelnemers zijn uitgestroomd, zie daarvoor het bovenstaande taartdiagram. (N=11)

PARTICIPATIELADDER

Met de Participatieladder is in bepaalde mate vast te stellen in hoeverre iemand meedoet aan de samenleving. Om een indruk te krijgen welk effect de tijd bij CRE8 hierop heeft gehad, hebben we de positie van de deelnemer op de ladder ten tijde van de instroom vergeleken met de positie tijdens uitstroom. De ladder is onderverdeeld in zes treden en de grafiek toont het verschil op de ladder tussen instroom en uitstroom van 7 deelnemers in 2023.

Wat opvalt is dat 3 deelnemers een grote sprong hebben gemaakt op de ladder, van beperkte tot zeer beperkte activiteiten, naar een betaalde baan. Wat ook opvalt is dat 1 deelnemer helaas een treedje is gedaald. vanwege een medische oorzaak. Verder zijn er 3 deelnemers geweest die in de situatie van betaald werk zaten en zijn uitgevallen, bijvoorbeeld door een burn-out weer zijn uitgestroom op hetzelde niveau.

BLIJVEND ZELFREDZAAM

Een ‘hoger’ effect dat we graag zouden willen meten is de vraag of uitgestroomde makers enkele jaren later nog altijd blijvend zelfredzaam zijn. Hoe zou het met hen gaan? Volgen zij nog steeds die opleiding? Hebben ze hun diploma al behaald? Hebben ze hun baan nog steeds? Dat wilden we graag uitzoeken en daarom zijn alle makers die in 2020 zijn uitgestroomd telefonisch benaderd en bevraagd. Van 9 van deze uitstromers is een en ander aan informatie ingewonnen. De belangrijkste vraag is of hun zelfredzaamheid ten aanzien van opleidingsniveau en inkomen is verbeterd, 3 jaar na uitstroom. In het schema hiernaast staan de resultaten getoond.

Van de 8 deelnemers die na CRE8 aan een opleiding zijn gestart zijn er daar nog 4 mee bezig. Twee oud-deelnemers hebben hun opleiding afgerond en daarna een betaalde baan gevonden. Een persoon heeft de opleiding niet afgerond en wel betaald aan het werk, een ander zit zonder werk. Degene die naar werk uitstroomde heeft nog steeds een betaalde baan. 

Daarmee kunnen we stellen dat ongeveer 89% van de uitstromers 3 jaar na dato nog altijd een positieve stap voorwaarts hebben gezet ten opzichte van de situatie voorafgaande aan hun traject bij CRE8.

KWALITATIEVE RESULTATEN (TEVREDENHEIDSONDERZOEK)

Naast de kwantitatieve resultaten vinden we het eigenlijk net zo relevant hoe de uitstromers zelf het traject van CRE8 hebben ervaren. Hoe dit van meerwaarde was in hun leven, hoe het ze geholpen heeft om stappen te zetten en hoe ze er in het algemeen op terug kijken. Vanuit het keurmerk Blik op Werk wordt CRE8 jaarlijks een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de (oud-)deelnemers door onderzoeksbureau Panteia. We zijn zeker tevreden met ons gemiddelde rapportcijfer van 8,4! Dat cijfer is gebaseerd op de volgende feedback van de geinterviewden:

6

Omdat ik niet duidelijk heb wat m’n volgende stappen zijn

8

Het traject bij Cre8 heeft ervoor gezorgd dat mijn werkervaring, samenwerkingvormen en creativiteit gegroeid zijn voor mijn toekomstige uitdagingen. Ik heb er

veel geleerd, op tijd feedback heb gekregen, waardoor ik mijn gedrag en positie op de werkvloer kon aanpassen.

8

Ik ben zeer tevreden

8

De reden is dat ik goed in stage CRE8 gelopen en ik vind het wel leuk.

8

Ik ben heel tevreden hoe alles verloopt.

9

Er zijn altijd verbeteringen dus geen 10 maar het is een heel fijn bedrijf met een goede sfeer waar iedereen zichzelf mag zijn. Waar mensen met hun handen kunnen werken en iets kunnen maken geeft voldoening.

9

Het is een goed cijfer

9

Ik werk veel beter met de gesprekken we hadden gehad en ook dat ze zouden meer leren op de dingen dat me beetje irritant vindt om daar oplossing te vinden, dat we ook hebben gehad om mij mee vrije tijd te hebben omdat dat steeds vergeet om te vragen of doen

9

Gebaseerd op geborgenheid, diversiteit in werkzaamheden en medewerkers, respectvolle houding, gelijkwaardigheid en gezelligheid. Ik zal nooit meer zo’n fijne werkomgeving treffen, waar ik volledig mijzelf kan zijn en waar ik met respect alles kan zeggen.

10

Omdat het de prettigste dagbesteding is waar ik heb gewerkt

KWALITATIEVE RESULTATEN (INTERVIEWS)

Hoe hebben oud-deelnemers het traject van CRE8 ervaren? Hoe was dit van meerwaarde in hun leven, hoe heeft het ze geholpen om stappen te zetten en waar staan ze nu in hun leven? Klik op de afbeelding en lees hun verhaal.

IMPACT METING 2: WERKNEMERSVAARDIGHEDEN

METING:

In 2022 hebben we een geheel nieuw en custom-made clientvolgsysteem in gebruik genomen en daarbinnen een nieuwe meetmethode rondom de werknemersvaardigheden geïmplementeerd. 

De methode brengt 9 verschillende vaardigheden in beeld en is ontwikkeld door het bureau Dariuz. De meting kan ook gebruikt worden om loonwaarde metingen mee uit te voeren, daarbij tellen de vaardigheden ‘zelfstandig en ingewerkt’, ‘nauwkeurigheid’ en ‘werktempo’ dan zwaarder mee voor het berekenen van de productiviteit van een medewerker. Wij hebben de methode eenvoudig gehouden, bovendien werkt Dariuz met een beoordeling van 7 punten en wij gebruiken 10 punten, voor een helderder beeld van het cijfer. Zoals op school is een 1 laag, een 5 is net niet voldoende, bij een 10 heb je helemaal niets meer te leren. Ons doel is om mensen te versterken gericht op de vaardigheden die passen bij hun volgende stap. Zodat ze zelf weten waar ze aan hebben gewerkt en dat ze erover kunnen vertellen in een sollicitatiegesprek wanneer ze doorstromen naar een nieuwe baan.

Iedere 6 maanden beoordeelt de coach tijdens de evaluatiegesprekken in samenspraak met de deelnemer de verschillende vaardigheden. De uitkomsten van 8 deelnemers van 2 verschillende metingen uit 2023 staan getoond in het radardiagram.

RESULTATEN:

Het radardiagram toont de grootste verbeteringen bij ‘afspraken maken’, ‘gevoel voor arbeidsverhouding’, ‘nauwkeurigheid’ en ‘doorzettingsvermogen’.

CONCLUSIE:

Het resultaten vallen ons enigszins tegen, de verbeteringen die de makers hebben gerealiseerd zijn relatief klein en hier hadden we meer van verwacht. Het motiveert ons in ieder geval om hier bij de coaching meer op te gaan sturen en volgend jaar betere resultaten mee te behalen.

IMPACT METING 3: CRE8 SPECIFICIEKE VAARDIGHEDEN

CRE8 OPLEIDINGEN

Om inzicht te krijgen in welke vaardigheden onze makers bij ons allemaal kunnen leren en hoe deze verband houden met opleidingen binnen het reguliere onderwijs, hebben we in 2018 een onderwijsdeskundige ons programma onder de loep laten nemen. Vanuit dat resultaat zijn we gaan kijken welke bestaande MBO opleidingen aansluiten op wat wij doen. Dit heeft geleid tot de vormgeving van een eigen ‘curriculum’.

Onze werkplaats is feitelijk in te delen in 3 afdelingen: Productie, Assemblage en Logistiek. Hierbinnen is het doel om te werken middels de leerling-gezel-meester structuur. Vanaf 2020 zijn we de bijbehorende opleidingen gaan vormgegeven en nu zijn we tot een definitieve opzet gekomen, die enerzijds aansluit op bestaande MBO opleidingen en anderzijds aansluit op de specifieke werkzaamheden die we op de werkvloer uitvoeren.

Niveau 1

De opleidingen tot ‘leerling’ zijn gebaseerd op bestaande MBO 1 opleidingen We maken gebruik van de leerdoelen en taken die horen bij deze opleidingen en toetsen de opgedane vaardigheden aan de hand van een ‘proeve van bekwaamheid’. Tot nu toe heeft dat geleid tot de uitreiking van 21 certificaten:

Niveau 2

Het is lastig gebleken om de opleidingen tot ‘gezel’ volledig te baseren op bestaande MBO 2 opleidingen: Deze sluiten enerzijds niet 1 op 1 aan op wat wij doen en anderzijds duren ook te lang (1-2 jaar) om in te passen in ons leer-werk-traject. Daarom hebben we onze eigen verkorte opleidingen vormgegeven met vereiste vaardigheden die wel op MBO2 niveau liggen. In de opleiding tot Creatief maker ligt de focus op het opdoen van ontwerpvaardigheden, bij de opleiding tot Technisch maker wordt de deelnemer klaargestoomd tot ‘machine operator’. Een Begeleidend maker is de coach van nieuwe leerlingen en de opleiding de opmaat voor de functie tot Meewerkend voorman/voorvrouw. Als laatste is een Producten maker in staat om alle verschillende soorten producten van CRE8 van A tot Z zelfstandig te kunnen maken, als volwaardig productiemedewerker.

Ondanks dat verschillende makers met deze opleidingen van start zijn gegaan, zijn er tot op heden nog geen certifcaten uitgereikt.

Niveau 3

Voor makers die bij ons ontzettend veel vaardigheden opdoen willen wij deze graag laten vastleggen in een officieel erkend document. En dat kan middels het doorlopen van een EVC traject. Het ErVaringsCertificaat, afgekort EVC, is een door scholen en werkgevers erkend vakbekwaamheidsbewijs dat in 2012 in het leven geroepen is door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het heeft daarmee dezelfde waarde als een diploma van MBO/HBO. Om het officiële diploma te behalen dienen dan nog wel aanvullende vakken behaald te worden, zoals rekenen en taal.

In 2021 is CRE8 met een eerste maker een EVC traject gestart in samenwerking met een gecertificeerde aanbieder hiervan. Deze maker heeft daarbij de vaardigheden die horen bij de MBO2 opleiding Procesoperator A (in onze terminologie Laser Master) aangetoond en vastgelegd in een portfolio. Dat is in 2022 positief beoordeeld door een externe examinator en daarmee is de eerste geslaagde leerling een feit!

IMPACT METING 4: ZINVOLLE DAGINVULLING

METING:

Bij binnenkomst en bij vertrek vragen we onze makers niet alleen om hun aanwezigheid aan te vinken, maar ook hun gemoedstoestand, uitgebeeld in 4 verschillende emoticons. Niet iedereen heeft daar iedere dag zin in, maar het merendeel, en zeker bij vertrek, doet dat wel. De uitkomsten hiervan tonen we in onderstaande taartdiagrammen.

RESULTATEN & CONCLUSIE:

Wat duidelijk zichtbaar is, is dat de hoeveelheid blauw bij vertrek flink is toegekomen. Niet alleen bij het aandeel van de emoticon van het meest blij, maar ook van gewoon blij zijn toegenomen, de aandelen van de emoticons met de neutrale en negatieve uitstraling zijn afgenomen.

Het is mooi om te zien dat de makers over het algemeen aan het eind van de dag CRE8 blijer en gelukkiger verlaten dan hoe ze waren binnengekomen. Dat betekent in ieder geval dat een zinvolle daginvulling bijdraagt aan je mentale welbevinden en hopelijk dragen de werkzaamheden en sfeer bij CRE8 daar nog eens extra aan bij.

IMPACT METING 5: ZELFREDZAAMHEID

METING:

 • De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is een veel gebruikt meetsysteem om de mate van zelfredzaamheid van deelnemers eenvoudig en volledig te kunnen beoordelen. Het instrument richt zich op 13 domeinen (leefgebieden): Financien, Werk & Opleiding, Tijdsbesteding, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Middelengebruik, Basale Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), Instrumentele ADL, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie en Justitie. 
 • De Persoonlijk Coach maakt op basis van een 10 punt schaal een inschatting hoe de deelnemer op de verschillende leefgebieden scoort. De ZRM wordt tijdens het intake gesprek, vervolgens iedere 3 maanden, en tijdens de uitstroom ingevuld door de hulpverlener. Van 8 deelnemers zijn de verschillen tussen de 1e meting (bij intake) en laatste meting (bij uitstroom) in onderstaande grafiek weergegeven.

RESULTATEN:

Als we kijken naar de resultaten van de eerste en laatste meting dan zien we dat bij de 8 deelnemers de scores bij 9 leefgebieden is toegenomen, bij 3 gelijk is gebleven en bij 1 ietsjes is afgenomen. De grootste toenames zijn te zien bij Werk & Opleiding en bij Financien en ook bij Maatschappelijke participatie, Sociaal netwerk en Geestelijke gezondheid zijn de verschillen significant te noemen.

CONCLUSIES:

Het is moeilijk om aan te geven wat het daadwerkelijke effect is geweest van de tijd en begeleiding bij CRE8. Naast de begeleiding die de deelnemer ontvangt van persoonlijk coach Aimee zijn er vaak nog meerdere hulpverleners/coaches actief. En daarnaast hebben ze naast CRE8 natuurlijk ook nog een heel ander leven waarin ze leerervaringen opdoen en steeds zelfredzamer worden. Het is in ieder geval mooi om te zien dat omtrent ‘Werk & Opleiding’ de grootste verbetering heeft plaatsgevonden, één van de hoofddoelstellingen van CRE8!

IMPACT METING 6: POSITIEF TOEKOMSTPERSPECTIEF

METING:

De deelnemers vullen tijdens de intake een vragenlijst in van de gevalideerde ‘Positieve geestelijke gezondheidstest’ (Mental Health Continuum-Short Form). Na afloop van het traject wordt deze vragenlijst opnieuw ingevuld. De vragenlijst bestaat uit 14 vragen en de gemiddelde scores van de deelnemers van beide invulmomenten worden in het radar diagram met elkaar vergeleken. Hieronder tonen we de resultaten van deelnemers die uitstroomden in 2022 (N=10) en 2023 (N=8)

GRAFIEK 2022

GRAFIEK 2023

RESULTATEN:

Kijken we naar het radar diagram met de resultaten uit 2023 dan zijn de gemiddelde scores bij de eind meting over het algemeen verbeterd ten opzichte van de start meting: 12 scores vallen positiever uit en 2 zijn gelijk gebleven. Op individueel niveau is dit beeld iets minder positief: van de 8 deelnemers is bij 2 deelnemers de totale score van het emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden afgenomen.

Vergelijken we de diagram van 2023 met 2022 dan is er eigenlijk geen significant verschil tussen de verbeteringen die hebben plaatsgevonden op het welbevinden. Wat wel opvalt is dat de deelnemers in 2022 over het algemeen wat positiever in het leven stonden dan in 2023.

CONCLUSIE:

Het is uiteraard moeilijk om de uitkomsten van deze metingen te kopppelen aan de periode dat de deelnemer bij CRE8 actief was, omdat er vele andere factoren van invloed zullen zijn geweest op het welbevinden van de deelnemers. Uiteraard is het fijn om te constateren dat de gemiddelde scores ook in 2023 weer overwegend positief zijn. De grootste positieve sprong in de scores zijn te zien bij vragen waar CRE8 zeker in rol in kan hebben gespeeld:

…dat je leven een richting of zin heeft? (+0,5)

…dat je zelfverzekerd uw eigen ideeën en meningen gedacht en geuit hebt? (+0,9)

…dat je werd uitgedaagd om te groeien of een beter mens te worden? (+0,8)

 

PLANET

In de afgelopen 30 jaar is bijna alle maakindustrie uit Nederland naar het Verre Oosten verhuisd. Wij proberen dat met onze digitaal aangestuurde technieken weer terug te halen naar Nederland. Deze technieken worden aangestuurd op basis van een tekening gemaakt in de computer die ze ‘vertelt’ hoe ze precies moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! Bijna dan, want het gaat niet helemaal vanzelf. De apparatuur heeft zeker wel verdere aansturing nodig en daarnaast dient er ook het nodige onderhoud te worden verricht. Hier bestaan nog geen opleidingen voor en dat willen wij graag aanbieden.

DOELSTELLINGEN

 1. Klimaatneutraal opereren door het gebruik van duurzame materialen (circulair/lokaal), gebruik van groene energie en lokaal en op maat/op bestelling te produceren
 2. Meer bewustwording creëren over het maakproces van (consumenten)producten:
  • Bijna alle producten om ons heen worden gemaakt in het Verre Oosten, met bijbehorende arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
  • Het werken met je handen heeft een negatieve associatie: lage lonen en ongezond
  • En dat terwijl het beheersen van een ambacht echt knap en uniek is, en reden om volop trots op te zijn!

GEREALISEERD TOT DUSVER

MATERIAAL
 • Veel van onze producten maken wij van hout, voornamelijk berken en populier multiplex. Daarnaast maken we inmiddels ook veelvuldig gebruik van Hollands hout afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer en voorzien van het FSC keurmerk Onze samenwerkingspartners hierbij zijn houtzagerij Binthout (ook sociale firma) en Stadshout Amsterdam.
 • We zijn een nieuw proces aan het ontwikkelen om van onze reststukjes plexiglas nieuwe producten te maken, zie de eerste resultaten op de volgende pagina.
 • Verder maken we veelvuldig gebruik van plexiglas en zitten hierbij in de overgang naar het gebruik van volledig gerecycled plexiglas. De kosten hiervan liggen hoger en daardoor is deze circulaire variant lastig om bij onze bestaande producten te implementeren. We gebruiken het daarom vooral bij nieuwe producten
FABRICAGE
 • Ons fabriekje bevindt zich midden in Amsterdam en niet ergens in het Verre Oosten, waar zo goed als alle consumentenproducten worden gefabriceerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze digitale fabricagetechnieken: Op basis van een tekening gemaakt in de computer weet onze apparatuur precies hoe ze moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! (bijna dan…)
 • Daarnaast resulteren deze technieken in weinig tot geen afval, daarom kunnen we ook midden in de stad zitten. Sterker nog, al het restmateriaal proberen nog zoveel mogelijk te gebruiken, daar snijden we bijvoorbeeld puzzelstukjes van of ringen.
 • Alle apparatuur wordt overigens aangedreven met gegarandeerde 100% groene stroom
OPSLAG & DISTRIBUTIE
 • Met onze manier van werken wordt de grootste milieuwinst geboekt door het wegvallen van transport vanuit China of Bangladesh naar de haven van Rotterdam. Daarmee worden heel wat litertjes diesel bespaard!
 • Een ander groot voordeel van onze technieken is dat wij elk product voor u op maat kunnen maken. Daarom maken wij alleen wat nodig is!
VERKOOP
 • CRE8 is een werkplaats en winkel in één. Komt u langs, dan krijgt u direct een kijkje in de keuken en ziet u hoe onze producten worden gemaakt. Volledig transparant en op een eerlijke manier.
 • Veel van onze producten zijn personificeerbaar en leveren unieke resultaten op. Dat persoonlijke tintje kan er toe leiden dat een product een leven lang mee maakt. Dat is pas duurzaam!

AANDEEL CIRCULAIRE PRODUCTEN BINNEN TOTALE OMZET

Om zicht te krijgen op het aandeel aan circulaire materialen die we gebruiken in onze producten, hebben we berekend welk percentage van de omzet bestaat uit producten die volledig uit circulaire materialen bestaan, zoals hieronder een aantal staan weergegeven.

Onder ‘circulair materiaal’ verstaan wij een materiaal met ofwel een natuurlijke oorsprong dat hernieuwbaar is, bijv. (Hollands) hout met FSC keurmerk, ofwel een synthetisch materiaal dat voor 100% uit gerecyclede grondstoffen bestaat. Ondanks dat verschillende van onze producten voor 100% uit circulaire materialen bestaan, kunnen we niet stellen dat deze ook 100% circulaire producten zijn, omdat we de producten niet (kunnen) terugnemen om weer op te nemen in de natuurlijke of technische kringloop. Daarom is de “circulariteit” van deze producten 50%

Helaas is in 2023 het percentage aan verkoop van ‘circulaire producten’ weer niet toegenomen, maar wel in absolute zin vanwege de gestegen omzet van 29%. De reden is voornamelijk dat we in 2023 weinig tijd hadden voor de ontwikkeling van nieuwe producten door de verhuizing naar de nieuwe lokatie. Er zijn in 2023 überhaupt maar erg weinig producten aan ons assortiment toegevoegd en dat gaat in 2024 in ieder geval flink veranderen!

 

VOORBEELDEN VAN CIRCULAIRE PRODUCTEN VAN CRE8

Onder ‘circulair materiaal’ verstaan wij een materiaal met ofwel een natuurlijke oorsprong dat hernieuwbaar is, bijv. (Hollands) hout met FSC keurmerk, ofwel een synthetisch materiaal dat voor 100% uit gerecyclede grondstoffen bestaat. Ondanks dat verschillende van onze producten voor 100% uit circulaire materialen bestaan, kunnen we niet stellen dat deze ook 100% circulaire producten zijn, omdat we de producten niet (kunnen) terugnemen om weer op te nemen in de natuurlijke of technische kringloop. Daarom bedraagt de circulariteit van deze producten 50%

Tangram organiser

Gemaakt van recycled plexiglas, handig om je sulletjes mee te ordenen en leuk om tangram figuren mee te maken

STEDEN ONDERZETTERS

Gemaakt van Hollands essenhout, de plattegrond van jouw stad als onderzetters

#Lovedbyme ketting

Reststukken plexiglas gebruiken we voor persoonlijke cadeaus: teken een hartje en wij zetten dat om naar een ketting

Steden snijplank 

Gemaakt van Hollands eikenhout, de plattegrond van jouw dorp/stad gegraveerd op een snijplank

 

PROFIT

Met onze vernieuwende technieken, ontwerpkennis en werkwijze zijn we in staat om tot producten te komen die ‘de moeite van het geven waard zijn’. Bijvoorbeeld vanwege de unieke vormgeving, het persoonlijke karakter, de hoge kwaliteit en dat voor een interessante prijs. Het verdwijnen van de maakindustrie uit Nederland in de afgelopen 40 jaar heeft het imago van werken met je handen geen goed gedaan. Het wordt geassocieerd met onderbetaald werk in slechte arbeidsomstandigheden. En dat terwijl het beheersen van handvaardigheden in het werken met materialen bepaalt niet voor iedereen is weggelegd. Het goed kunnen uitoefenen van een ambacht is daarom iets om trots op te zijn en aan ons de uitdaging om de consument zich dat beter te laten realiseren en waarderen.

DOELSTELLINGEN

REALISATIE

INKOMSTEN:

Maatschappelijk saldo

In 2016 heeft economisch adviesbureau LPBL op verzoek van gemeente Amsterdam een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd op de leer-werk trajecten van CRE8. Op basis van de gegevens uit 2014 en 2015 bleken de baten van de trajecten van Cre8 en Streetcornerwork de kosten ruim te overstijgen. De kosten-baten verhouding is in de basisvariant 1,7. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro 1,70 euro oplevert. Het maatschappelijk saldo is in dat geval zo’n 175.000 euro positief. Wel vallen de meeste baten op lange termijn, als de jongeren die terug gaan naar school de arbeidsmarkt betreden. Het zijn dan ook de jongeren die de grootste baathebbers zijn. Zij hebben een betere uitgangspositie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en ervaren een verbetering in kwaliteit van leven. Op basis van deze analyse en de kwantitatieve resultaten tot aan nu kan geconcludeerd worden dat de baten en het maatschappelijke saldo alsmaar verder zullen zijn gestegen.

Donaties en ‘impact bewuste’ investeringen

CRE8 heeft de afgelopen jaren van verschillende fondsen donaties mogen ontvangen: Stichting DOEN, Kansfonds, VSB fonds, Fonds21, Fundatie Sobbe en het Anton Jurgens Fonds. Met deze donaties hebben we CRE8 kunnen opzetten, enkele tegenslagen kunnen opvangen en nieuwe plannen tot uitvoering gebracht. Om ook in de toekomst in aanmerking te blijven komen van deze inkomsten willen we de maatschappelijke impact die we realiseren nog beter in kaart gaan brengen. Op die manier willen we niet alleen onder de aandacht blijven van de fondsen die we al kennen, maar ook andere fondsen en vermogende particulieren aanspreken met het oog op ‘impacte bewuste’ investeringen. Daarnaast heeft CRE8 de afgelopen jaren een aantal keurmerken ontvangen, waarbij het PSO 30+ de meest waardevolle is. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO omtrent arbeidspartipatie waarbij CRE8 op het hoogste niveau is ingeschaald. Dit keurmerk speelt in grote mate mee bij de besluitvorming rond ‘Social Return’ verplichtingen.

Verhuizing

De verhuizing naar onze nieuwe werkplaats met veel meer ruimte en mogelijkheden heeft veel tijd, energie en financiele middelen gevraagd. Wij zijn het Anton Jurgens Fonds en Stichting DOEN erg dankbaar voor de financiele steun die we daarbij hebben ontvangen. Dat deze steun significant was is te zien aan de verschuiving van geldstromen, zoals links weergegeven.

Omzetgroei

Ondanks de verhuizing heeft onze productie in 2023 bepaald niet stil gelegen en net als de afgelopen jaren zijn we ook 2023 flink gegroeid, met 25%. Met de ruimte die we nu hebben en met meer apparatuur kunnen we grotere orders uitvoeren en bovendien orders parallel naast elkaar produceren. Daarnaast kunnen we nu groter en daarmee goedkoper materialen inkopen. De omzetpiek komt wel steeds meer te liggen in het laatste kwartaal en daarom willen we de bijbehorende werkzaamheden wat meer gaan uitsmeren over het jaar heen, door bijvoorbeeld voorraden aan te leggen.