ONZE MISSIE

CRE8 is een sociale firma met de primaire doelstelling om maatschappelijke impact te realiseren, uiteraard op een financieel gezonde en duurzame manier! De impact die wij willen realiseren hebben we aan de hand van de 3 P’s (People, Planet, Profit) geformuleerd tot concrete doelstellingen:

 • People: Wij streven naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen
 • Planet: Wij streven naar een zo klein mogelijk carbon footprint en tevens de consument ervan bewust te maken producten worden gemaakt
 • Profit: Wij streven naar maatschappelijke winst en stabiele omzetgroei met onze unieke waarde propositie

Hieronder bespreken we deze doelstellingen en tonen we de impact die we afgelopen jaren hebben behaald.

 

PEOPLE

Bij CRE8 staat ‘People’ voor het bieden van een toekomstperspectief aan kwetsbare jongeren. In onze werkplaats leiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot de ambachtslieden van de 21ste eeuw. Digitale ambachtslieden wel te verstaan, want al onze producten zijn vervaardigd door middel van digitale productietechnieken als 3D printen en lasersnijden. Door het opdoen van nieuwe vaardigheden krijgen ze de kans om hun talenten te ontdekken. Daarnaast ontvangen ze begeleiding bij persoonlijke belemmeringen via onze samenwerking met welzijnsorganisatie perMens (voormalig Streetcornerwork)

DOELSTELLINGEN (THEORY OF CHANGE)

Aan de hand van een ‘Theory of Change’ hebben we de beoogde effecten van onze werkzaamheden geformuleerd. Onze activiteiten leiden tot een output die mogelijk een positief effect hebben op de deelnemers. Directe effecten zijn meetbaar en kunnen ook weer leiden tot indirecte effecten. Die zijn minder concreet en daardoor moeilijker te meten of deze voortkomen uit de activiteiten die we aanbieden. De belangrijkste beoogde effecten, zowel direct als indirect willen we graag in kaart brengen middels 6 verschillende metingen.

IMPACT METING 1: UITSTROOM NAAR WERK, OPLEIDING & ELDERS

DOELSTELLINGEN

 • Jaarlijkse groei in het aantal deelnemers en uitstromers
 • Een minimum uitstroompercentage van 50% (Uitstroompercentage = Uitstroom/Totaal aantal deelnemers)
 • Uitgestroomde deelnemers zijn blijvend zelfredzaam mbt scholing, werk en/of zorg

KWANTITATIEVE RESULTATEN

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                   
Totaal aantal deelnemers 25 37 40 45 43 53 55 45 42
                   
Instroom 25 31 29 30 32 38 33 17 13
                   
Uitstroom 19 22 20 25 24 28 21 14 14
– waarvan naar opleiding 3 4 11 8 8 12 9 3 1
– waarvan naar werk 7 9 5 8 4 5 3* 5** 7
– waarvan naar zorg 3 3 2 6 10 5 8 3 3
– waarvan naar vervolg traject 6 6 2 3 2 6 1 3 3
                 
Uitstroompercentage 76% 59% 50% 56% 56% 53% 38% 31% 33%
                   
Uitval 3 4 5 4 4 3 4 2 6
                   
Nog in traject 6 11 15 11 15 22 28 29 22

*Waarvan 1 deelnemer bij CRE8 in dienst getreden is (David)
**Waarvan 1 deelnemer bij CRE8 in dienst getreden is (Zoey)

KWANTITATIEVE RESULTATEN (BLIJVEND ZELFREDZAAM)

Een ‘hoger’ effect dat we graag zouden willen meten is de vraag of uitgestroomde makers enkele jaren later nog altijd blijvend zelfredzaam zijn. Hoe zou het met hen gaan? Volgen zij nog steeds die opleiding? Hebben ze hun diploma al behaald? Hebben ze hun baan nog steeds? Dat wilden we graag uitzoeken en daarom zijn alle makers die in 2019 zijn uitgestroomd telefonisch benaderd en bevraagd. Van 12 van deze uitstromers is een en ander aan informatie ingewonnen. De belangrijkste vraag is of hun zelfredzaamheid ten aanzien van opleidingsniveau en inkomen is verbeterd, 3 jaar na uitstroom. In het schema hiernaast staan de resultaten getoond.

Van de 12 uitstromers zijn er nog 5 in opleiding en hebben 2 mensen betaald (en vast) werk. Dat is zeker positief! Een persoon is aan het werk, maar dan onbetaald en 4 personen zitten om uiteenlopende redenen zonder werk. Daarmee kunnen we stellen dat ongeveer 58% van de uitstromers 3 jaar na dato nog altijd een positieve stap voorwaarts hebben gezet ten opzichte van de situatie voorafgaande aan hun traject bij CRE8.

KWALITATIEVE RESULTATEN (TEVREDENHEIDSONDERZOEK)

Naast de kwantitatieve resultaten vinden we het eigenlijk net zo relevant hoe de uitstromers zelf het traject van CRE8 hebben ervaren. Hoe dit van meerwaarde was in hun leven, hoe het ze geholpen heeft om stappen te zetten en hoe ze er in het algemeen op terug kijken. Vanuit het keurmerk Blik op Werk dat CRE8 bezit wordt jaarlijks een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de (oud-)deelnemers door onderzoeksbureau Panteia. We zijn zeker tevreden met ons gemiddelde rapportcijfer van 8,3! Hieronder een overzicht van de cijfers en opmerkingen van onze deelnemers:

7

Omdat er ook ruimte is om je eigen projecten te doen en jezelf te ontwikkelen maar het is wel vaak vanaf eigen initiatief 7.5 cijfer

8

Ik moet zelf nog veel leren en meer open zijn waarvan ik langzaam hier opbouw, maar moet nog zelf beter mijn best doen en wil graag nog paar dingen doen dat weet op still stand gehouden door sommige maanden waarvan mijn eigen project niet kon afronden of afmaken waar kraag samen wil verder werken. En niet steeds wordt gehinderd

8

Ben tevreden

8

Zeer tevreden met persoonlijk contact en wensen en behoeftes

8

Fijne communicatie en kennis.

8

Omdat mijn zoon met plezier naar zijn stageplek gaat en met een goed gevoel ook weer naar huis komt.

9

Zijn meelevend en echt. je kan hier jezelf zijn, eerlijk zijn en gewaardeerd worden.

9

De werksfeer met iedereen is fyn je kunt jezelf zyn, gezellig&humor=er ook aanwezig

10

Ik leer “hoe te werken” en hoe met anderen om te gaan. Ik krijg ook hulp bij mijn persoonlijke doelen buiten CRE8, waar ik bij andere organisaties moeilijk hulp bij kon krijgen.

 

KWALITATIEVE RESULTATEN (INTERVIEWS)

Hoe hebben oud-deelnemers het traject van CRE8 ervaren? Hoe was dit van meerwaarde in hun leven, hoe heeft het ze geholpen om stappen te zetten en waar staan ze nu in hun leven? Klik op de afbeelding en lees hun verhaal.

CONCLUSIES

Qua instroom zijn we de afwezigheid van de Lifestye coach (sociaal hulpverlener vanuit PerMens) de afgelopen 2 jaar hard gaan voelen. En uiteraard speelde Covid in 2021 nog een grote rol. In een periode van 2,5 jaar zijn er 4 hulpverleners bij ons gestart en weer spoedig gestopt, om uiteenlopende redenen. Dit ging niet alleen erg ten koste van de continuiteit van de instroom, maar ook zeker van de uitstroom. En niet alleen het netwerk van PerMens is hierbij van belang, maar ook het actief werven van deelnemers via jongerenpunten en andere instellingen. Toen het vinden van een nieuwe coach erg lang op zich liet wachten, hebben we afgelopen jaar het heft in handen genomen en zelf een hulpverlener in dienst genomen. Zij is sinds de zomer 2022 fulltime bij ons aan het werk en na een inwerkperiode nu in 2023 hard aan de slag om de instroom weer op het oude niveau te brengen.

Qua uitstroom is dezelfde reden de belangrijkste oorzaak van de lagere cijfers ten opzichte van 2020 en daarvoor. Ondanks dat we voor onze leer-werk-coach meer tijd hebben vrijgemaakt om zich intensiever met de deelnemers bezig te kunnen houden omtrent uitstroom, heeft dat tot op heden zich nog niet uitbetaald. Wat we merken is dat er bij veel makers nog teveel persoonlijke belemmeringen zitten om de volgende stap te kunnen zetten.

Onze belangrijkste doelstelling voor 2023 is dan ook om onze resultaten weer op het oude niveau te krijgen door de 2 coaches meer tijd en ruimte te geven voor de werving en begeleiding van meer makers. Dat willen we doen door het aannemen van een Meewerkend voorman/voorvrouw die zich volledig gaat bezighouden met de productie-begeleiding en de coaches op dat vlak zal ontlasten.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Aan de kwantitatieve resultaten zijn weinig harde conclusies te verbinden, omdat er geen referentie is (nul-alternatief). Met andere woorden, wat zouden de cijfers zijn als het traject van CRE8 niet door de deelnemers zou zijn gevolgd. Het is zeker positief dat het grootste deel uitstroomt naar een opleiding, dit vergroot de kansen van jongeren op lange termijn. Iedere jongere die een startkwalificatie haalt, komt overeen met een maatschappelijke baat van ongeveer € 70.000 (netto contante waarde over een heel leven). Het grootste deel (circa €60.000) zijn baten op lange termijn, het moment dat deze jongere de arbeidsmarkt betreedt. De baten zijn opgebouwd uit een grotere kans op hoger loon en een lagere kans op een uitkering, alternatieve scholing en criminaliteit.

IMPACT METING 2: WERKNEMERSVAARDIGHEDEN

METING:

In 2021 zijn we gestart met een nieuwe checklist wegens ontevredenheid over de eerdere gebruikte lijst met vragen:

 • De nieuwe checklist bestaat uit 29 vragen en wordt tijdens het intake gesprek, vervolgens iedere 6 maanden, en tijdens de uitstroom gezamenlijk ingevuld door deelnemer en leer-werk-coach.
 • Dit levert niet alleen op dat we aan de deelnemer inzichtelijk kunnen maken welke ontwikkelingen hij/zij heeft doorgemaakt tijdens het traject, maar dat we met de 6 maanden metingen ook jaarlijks een vergelijking kunnen maken om te vergelijken met de jaren voordien.
 • Van 5 deelnemers hebben we in 2022 een eerste en een tweede meting kunnen verzamelen.

RESULTATEN:

Het radardiagram toont dat de 5 deelnemers bij alle vaardigheden een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt van een vergelijkbare grootte.

CONCLUSIE:

Het is uiteraard een fijne constatering dat de score bij alle vaardigheden positief is, maar helaas is het maar bij een klein aantal van onze makers gelukt om 2 metingen te kunnen uitvoeren. De reden is dat wij afgelopen jaar in de overgang zaten naar een nieuw deelnemervolgsysteem, Servates. Binnen dit systeem zaten een aantal metingen verwerkt, waaronder de werknemersvaardigheden, die handig en slim konden worden uitgevoerd en inzichtelijk worden gemaakt. Helaas bleek dit systeem nog de nodige haken en ogen bevatten die niet snel genoeg zouden worden opgelost, waardoor we toch eind 2022 weer zijn terug gegaan op onze oude systeem. Wel hebben we een programmeur ingeschakeld om de mogelijkheden die ons in Servates aantrok, in ons eigen systeem te laten inbouwen. Dat staat nu goed op de rit en wij zijn er erg blij mee! Daarmee kunnen we vanaf 2023 nu echt goede metingen gaan verrichten.

IMPACT METING 3: CRE8 SPECIFICIEKE VAARDIGHEDEN

CRE8 OPLEIDINGEN

Om inzicht te krijgen in welke vaardigheden onze makers bij ons allemaal kunnen leren en hoe deze verband houden met opleidingen binnen het reguliere onderwijs, hebben we in 2018 een onderwijsdeskundige ons programma onder de loep laten nemen. Vanuit dat resultaat zijn we gaan kijken welke bestaande MBO opleidingen aansluiten op wat wij doen. Dit heeft geleid tot de vormgeving van een eigen ‘curriculum’.

Onze werkplaats is feitelijk in te delen in 3 afdelingen: Productie, Assemblage en Logistiek. Hierbinnen is het doel om te werken middels de leerling-gezel-meester structuur. Vanaf 2020 zijn we de bijbehorende opleidingen gaan vormgegeven en nu zijn we tot een definitieve opzet gekomen, die enerzijds aansluit op bestaande MBO opleidingen en anderzijds aansluit op de specifieke werkzaamheden die we op de werkvloer uitvoeren.

Niveau 1

De opleidingen tot ‘leerling’ zijn gebaseerd op bestaande MBO 1 opleidingen We maken gebruik van de leerdoelen en taken die horen bij deze opleidingen en toetsen de opgedane vaardigheden aan de hand van een ‘proeve van bekwaamheid’. Dat heeft in 2022 geleid tot de uitreiking van 6 certificaten:

Niveau 2

Het is lastig gebleken om de opleidingen tot ‘gezel’ volledig te baseren op bestaande MBO 2 opleidingen: Deze sluiten enerzijds niet 1 op 1 aan op wat wij doen en anderzijds duren ook te lang (1-2 jaar) om in te passen in ons leer-werk-traject. Daarom hebben we onze eigen verkorte opleidingen vormgegeven met vereiste vaardigheden die wel op MBO2 niveau liggen. In de opleiding tot Creatief maker ligt de focus op het opdoen van ontwerpvaardigheden, bij de opleiding tot Technisch maker wordt de deelnemer klaargestoomd tot ‘machine operator’. Een Begeleidend maker is de coach van nieuwe leerlingen en de opleiding de opmaat voor de functie tot Meewerkend voorman/voorvrouw. Als laatste is een Producten maker in staat om alle verschillende soorten producten van CRE8 van A tot Z zelfstandig te kunnen maken, als volwaardig productiemedewerker.

2022

 • Start Creatief Maker = 2 makers
 • Start Technisch Maker = 2 makers
 • Start Begeleidend Maker = 2 makers

Niveau 3

Voor makers die bij ons ontzettend veel vaardigheden opdoen willen wij deze graag laten vastleggen in een officieel erkend document. En dat kan middels het doorlopen van een EVC traject. Het ErVaringsCertificaat, afgekort EVC, is een door scholen en werkgevers erkend vakbekwaamheidsbewijs dat in 2012 in het leven geroepen is door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het heeft daarmee dezelfde waarde als een diploma van MBO/HBO. Om het officiële diploma te behalen dienen dan nog wel aanvullende vakken behaald te worden, zoals rekenen en taal.

In 2021 is CRE8 met een eerste maker een EVC traject gestart in samenwerking met een gecertificeerde aanbieder hiervan. Deze maker heeft daarbij de vaardigheden die horen bij de MBO2 opleiding Procesoperator A (in onze terminologie Laser Master) aangetoond en vastgelegd in een portfolio. Dat is in 2022 positief beoordeeld door een externe examinator en daarmee is de eerste geslaagde leerling een feit!

IMPACT METING 4 & 5

Helaas hebben we deze metingen in 2021 nog niet goed kunnen uitvoeren, maar verwachten wel over 2022 met resultaten te kunnen komen.

IMPACT METING 6: POSITIEF TOEKOMSTPERSPECTIEF

METING:

De deelnemers vullen tijdens de intake (anoniem) een vragenlijst in van de gevalideerde ‘Positieve geestelijke gezondheidstest’ (Mental Health Continuum-Short Form). Na afloop van het traject wordt deze vragenlijst opnieuw ingevuld. De vragenlijst bestaat uit 14 vragen en de gemiddelde scores van 16 deelnemers van beide invulmomenten zijn in het radar diagram met elkaar vergeleken. 

RESULTATEN:

Wanneer we in het radar diagram kijken naar de gemiddelde scores dan zijn deze bij de eind meting over het algemeen verbeterd ten opzichte van de start meting: 12 scores vallen positiever uit en 2 scoren (iets) negatiever.

Kijken we op individueel niveau naar de resultaten dan is dit beeld iets minder positief: van de 10 deelnemers is bij 3 deelnemers de totaal score van het emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden afgenomen.

CONCLUSIE:

Het is uiteraard moeilijk om de uitkomsten van deze metingen te kopppelen aan de periode dat de deelnemer bij CRE8 actief was, omdat er vele andere factoren van invloed zullen zijn geweest op het welbevinden van de deelnemers. Uiteraard is het fijn om te constateren dat de gemiddelde scores overwegend positief zijn. De grootste positieve sprong in de scores zijn te zien bij vragen waar CRE8 zeker in rol in kan hebben gespeeld:

…dat je tevreden was? (+0,7)

…dat je iets belangrijks hebt bijgedragen aan de samenleving? (+0,7)

…dat je deel uitmaakte van een gemeenschap (zoals een sociale groep, uw buurt, uw stad)? (+0,5)

…dat je werd uitgedaagd om te groeien of een beter mens te worden? (+0,5)

…dat je leven een richting of zin heeft? (+0,7)

 

PLANET

In de afgelopen 30 jaar is bijna alle maakindustrie uit Nederland naar het Verre Oosten verhuisd. Wij proberen dat met onze digitaal aangestuurde technieken weer terug te halen naar Nederland. Deze technieken worden aangestuurd op basis van een tekening gemaakt in de computer die ze ‘vertelt’ hoe ze precies moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! Bijna dan, want het gaat niet helemaal vanzelf. De apparatuur heeft zeker wel verdere aansturing nodig en daarnaast dient er ook het nodige onderhoud te worden verricht. Hier bestaan nog geen opleidingen voor en dat willen wij graag aanbieden.

DOELSTELLINGEN

 1. Klimaatneutraal opereren door het gebruik van duurzame materialen (circulair/lokaal), gebruik van groene energie en lokaal en op maat/op bestelling te produceren
 2. Meer bewustwording creëren over het maakproces van (consumenten)producten:
  • Bijna alle producten om ons heen worden gemaakt in het Verre Oosten, met bijbehorende arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
  • Het werken met je handen heeft een negatieve associatie: lage lonen en ongezond
  • En dat terwijl het beheersen van een ambacht echt knap en uniek is, en reden om volop trots op te zijn!

GEREALISEERD TOT DUSVER

MATERIAAL
 • Veel van onze producten maken wij van hout, voornamelijk berken en populier multiplex. Daarnaast maken we inmiddels ook veelvuldig gebruik van Hollands hout afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer en voorzien van het FSC keurmerk Onze samenwerkingspartners hierbij zijn houtzagerij Binthout (ook sociale firma) en Stadshout Amsterdam.
 • We zijn een nieuw proces aan het ontwikkelen om van onze reststukjes plexiglas nieuwe producten te maken, zie de eerste resultaten op de volgende pagina.
 • Verder maken we veelvuldig gebruik van plexiglas en zitten hierbij in de overgang naar het gebruik van volledig gerecycled plexiglas. De kosten hiervan liggen hoger en daardoor is deze circulaire variant lastig om bij onze bestaande producten te implementeren. We gebruiken het daarom vooral bij nieuwe producten
FABRICAGE
 • Ons fabriekje bevindt zich midden in Amsterdam en niet ergens in het Verre Oosten, waar zo goed als alle consumentenproducten worden gefabriceerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze digitale fabricagetechnieken: Op basis van een tekening gemaakt in de computer weet onze apparatuur precies hoe ze moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! (bijna dan…)
 • Daarnaast resulteren deze technieken in weinig tot geen afval, daarom kunnen we ook midden in de stad zitten. Sterker nog, al het restmateriaal proberen nog zoveel mogelijk te gebruiken, daar snijden we bijvoorbeeld puzzelstukjes van of ringen.
 • Alle apparatuur wordt overigens aangedreven met gegarandeerde 100% groene stroom
OPSLAG & DISTRIBUTIE
 • Met onze manier van werken wordt de grootste milieuwinst geboekt door het wegvallen van transport vanuit China of Bangladesh naar de haven van Rotterdam. Daarmee worden heel wat litertjes diesel bespaard!
 • Een ander groot voordeel van onze technieken is dat wij elk product voor u op maat kunnen maken. Daarom maken wij alleen wat nodig is!
VERKOOP
 • CRE8 is een werkplaats en winkel in één. Komt u langs, dan krijgt u direct een kijkje in de keuken en ziet u hoe onze producten worden gemaakt. Volledig transparant en op een eerlijke manier.
 • Veel van onze producten zijn personificeerbaar en leveren unieke resultaten op. Dat persoonlijke tintje kan er toe leiden dat een product een leven lang mee maakt. Dat is pas duurzaam!

AANDEEL CIRCULAIRE PRODUCTEN BINNEN TOTALE OMZET

 

Om zicht te krijgen op het aandeel aan circulaire materialen die we gebruiken in onze producten, hebben we berekend welk percentage van de omzet bestaat uit producten die volledig uit circulaire materialen bestaan, zoals hieronder een aantal staan weergegeven.

Helaas is in 2022 het percentage aan verkoop van ‘circulaire producten’ niet toegenomen, maar wel in absolute zin vanwege de gestegen omzet van 29%. De reden is voornamelijk dat we in 2022 weinig tijd hadden voor de ontwikkeling van nieuwe ‘circulaire producten’ zoals dat in 2021 wel het geval was. Het doel voor 2023 is echter om hier weer veel meer aandacht aan te besteden. Wel hebben we in 2022 stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten uit ons eigen plexiglas afvalmateriaal, wat in 2023 tot nieuwe producten zal leiden, stay tuned!

VOORBEELDEN VAN CIRCULAIRE PRODUCTEN VAN CRE8

Onder ‘circulair materiaal’ verstaan wij een materiaal met ofwel een natuurlijke oorsprong dat hernieuwbaar is, bijv. (Hollands) hout met FSC keurmerk, ofwel een synthetisch materiaal dat voor 100% uit gerecyclede grondstoffen bestaat. Ondanks dat verschillende van onze producten voor 100% uit circulaire materialen bestaan, kunnen we niet stellen dat deze ook 100% circulaire producten zijn, omdat we de producten niet (kunnen) terugnemen om weer op te nemen in de natuurlijke of technische kringloop. Daarom bedraagt de circulariteit van deze producten 50%

Tangram organiser

Gemaakt van recycled plexiglas, handig om je sulletjes mee te ordenen en leuk om tangram figuren mee te maken

STEDEN ONDERZETTERS

Gemaakt van Hollands essenhout, de plattegrond van jouw stad als onderzetters

#Lovedbyme ketting

Reststukken plexiglas gebruiken we voor persoonlijke cadeaus: teken een hartje en wij zetten dat om naar een ketting

Steden snijplank 

Gemaakt van Hollands eikenhout, de plattegrond van jouw dorp/stad gegraveerd op een snijplank

 

PROFIT

Met onze vernieuwende technieken, ontwerpkennis en werkwijze zijn we in staat om tot producten te komen die ‘de moeite van het geven waard zijn’. Bijvoorbeeld vanwege de unieke vormgeving, het persoonlijke karakter, de hoge kwaliteit en dat voor een interessante prijs. Het verdwijnen van de maakindustrie uit Nederland in de afgelopen 40 jaar heeft het imago van werken met je handen geen goed gedaan. Het wordt geassocieerd met onderbetaald werk in slechte arbeidsomstandigheden. En dat terwijl het beheersen van handvaardigheden in het werken met materialen bepaalt niet voor iedereen is weggelegd. Het goed kunnen uitoefenen van een ambacht is daarom iets om trots op te zijn en aan ons de uitdaging om de consument zich dat beter te laten realiseren en waarderen.

DOELSTELLINGEN

REALISATIE

INKOMSTEN:

Maatschappelijk saldo

In 2016 heeft economisch adviesbureau LPBL op verzoek van gemeente Amsterdam een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd op de leer-werk trajecten van CRE8. Op basis van de gegevens uit 2014 en 2015 bleken de baten van de trajecten van Cre8 en Streetcornerwork de kosten ruim te overstijgen. De kosten-baten verhouding is in de basisvariant 1,7. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro 1,70 euro oplevert. Het maatschappelijk saldo is in dat geval zo’n 175.000 euro positief. Wel vallen de meeste baten op lange termijn, als de jongeren die terug gaan naar school de arbeidsmarkt betreden. Het zijn dan ook de jongeren die de grootste baathebbers zijn. Zij hebben een betere uitgangspositie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en ervaren een verbetering in kwaliteit van leven. Op basis van deze analyse en de kwantitatieve resultaten tot aan nu kan geconcludeerd worden dat de baten en het maatschappelijke saldo alsmaar verder zullen zijn gestegen.

Donaties en ‘impact bewuste’ investeringen

CRE8 heeft de afgelopen jaren van verschillende fondsen donaties mogen ontvangen: Stichting DOEN, Kansfonds, VSB fonds, Fonds21, Fundatie Sobbe en het Anton Jurgens Fonds. Met deze donaties hebben we CRE8 kunnen opzetten, enkele tegenslagen kunnen opvangen en nieuwe plannen tot uitvoering gebracht. Om ook in de toekomst in aanmerking te blijven komen van deze inkomsten willen we de maatschappelijke impact die we realiseren nog beter in kaart gaan brengen. Op die manier willen we niet alleen onder de aandacht blijven van de fondsen die we al kennen, maar ook andere fondsen en vermogende particulieren aanspreken met het oog op ‘impacte bewuste’ investeringen. Daarnaast heeft CRE8 de afgelopen jaren een aantal keurmerken ontvangen, waarbij het PSO 30+ de meest waardevolle is. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO omtrent arbeidspartipatie waarbij CRE8 op het hoogste niveau is ingeschaald. Dit keurmerk speelt in grote mate mee bij de besluitvorming rond ‘Social Return’ verplichtingen.

Ondernemerschap

Qua prijs zullen wij nooit kunnen (en willen) concurreren met de massaproductie die in het Verre Oosten plaatsvindt. We hebben de afgelopen jaren wel aangetoond dat wij met onze productietechnieken producten kunnen maken die uniek en duurzaam zijn en waar een markt voor is. En we streven naar een herwaardering van het maken van dingen, door onze deelnemers niet op te leiden tot goedkope arbeidskrachten, maar middels creativiteit en vakmanschap de nieuwe ambachten van 21ste eeuw gaan uitoefenen. trots zijn op wat ze kunnen maken. En ondanks dat onze marges niet hoog zijn streven we wel naar goed werkgeverschap met gezonde werkomstandigheden, marktconforme salarissen binnen een inspirerende omgeving.