ONZE MISSIE

CRE8 is een sociale firma met de primaire doelstelling om maatschappelijke impact te realiseren, uiteraard op een financieel gezonde en duurzame manier! De impact die wij willen realiseren hebben we aan de hand van de 3 P’s (People, Planet, Profit) geformuleerd tot concrete doelstellingen:

 • People: Wij streven naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen
 • Planet: Wij streven naar een zo klein mogelijk carbon footprint en tevens de consument ervan bewust te maken producten worden gemaakt
 • Profit: Wij streven naar maatschappelijke winst en stabiele omzetgroei met onze unieke waarde propositie

Hieronder bespreken we deze doelstellingen en tonen we de impact die we afgelopen jaren hebben behaald.

 

PEOPLE

Bij CRE8 staat ‘People’ voor het bieden van een toekomstperspectief aan kwetsbare jongeren. In onze werkplaats leiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot de ambachtslieden van de 21ste eeuw. Digitale ambachtslieden wel te verstaan, want al onze producten zijn vervaardigd door middel van digitale productietechnieken als 3D printen en lasersnijden. Door het opdoen van nieuwe vaardigheden krijgen ze de kans om hun talenten te ontdekken. Daarnaast ontvangen ze begeleiding bij persoonlijke belemmeringen via onze samenwerking met welzijnsorganisatie perMens (voormalig Streetcornerwork)

DOELSTELLINGEN (THEORY OF CHANGE)

Aan de hand van een ‘Theory of Change’ hebben we de beoogde effecten van onze werkzaamheden geformuleerd. Onze activiteiten leiden tot een output die mogelijk een positief effect hebben op de deelnemers. Directe effecten zijn meetbaar en kunnen ook weer leiden tot indirecte effecten. Die zijn minder concreet en daardoor moeilijker te meten of deze voortkomen uit de activiteiten die we aanbieden. De belangrijkste beoogde effecten, zowel direct als indirect willen we graag in kaart brengen middels 6 verschillende metingen.

IMPACT METING 1: UITSTROOM NAAR WERK, OPLEIDING & ELDERS

DOELSTELLINGEN

 • Jaarlijkse groei in het aantal deelnemers en uitstromers
 • Een minimum uitstroompercentage van 50% (Uitstroompercentage = Uitstroom/Totaal aantal deelnemers)
 • Uitgestroomde deelnemers zijn blijvend zelfredzaam mbt scholing, werk en/of zorg

KWANTITATIEVE RESULTATEN

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                 
Totaal aantal deelnemers 25 37 40 45 43 53 55 45
                 
Instroom 25 31 29 30 32 38 33 17
                 
Uitstroom 19 22 20 25 24 28 21 15
– waarvan naar opleiding 3 4 11 8 8 12 9 3
– waarvan naar werk 7 9 5 8 4 5 3* 6**
– waarvan naar zorg 3 3 2 6 10 5 8 3
– waarvan naar vervolg traject 6 6 2 3 2 6 1 3
                 
Uitstroompercentage 76% 59% 50% 56% 56% 53% 38% 38%
                 
Uitval 3 4 5 4 4 3 4 3
                 
Nog in traject 6 11 15 11 15 22 28 27

*Waarvan 1 deelnemer bij CRE8 in dienst getreden is (David)
**Waarvan 1 deelnemer bij CRE8 in dienst getreden is (Zoey)

KWALITATIEVE RESULTATEN

Hoe hebben oud-deelnemers het traject van CRE8 ervaren? Hoe was dit van meerwaarde in hun leven, hoe heeft het ze geholpen om stappen te zetten en waar staan ze nu in hun leven? Klik op de afbeelding en lees hun verhaal.

CONCLUSIES

Qua instroom zijn we de gevolgen van de Corona crisis dit jaar echt gaan merken. Het aantal ingestroomde deelnemers is helaas drastisch teruggelopen. Zagen we in 2020, na de eerste lockdown, een grote toeloop van deelnemers die hebben zitten wachten om te kunnen beginnen, zo is een dergelijke sprong in 2021 uitgebleven. Bovendien zorgden de beperkende maatregelen ervoor dat we weinig deelnemers dagelijks een plek konden bieden en nieuwe deelnemers lang op de wachtlijst zijn blijven staan. We hopen in 2022 weer terug te komen op het niveau van voor de crisis!

Op de uitstroom zullen de beperkende maatregelen ook van invloed zijn geweest, maar de belangrijkste reden voor het lage uitstroompercentage is de (inmiddels 1,5 jaar durende) afwezigheid van de sociaal hulpverlener op de werkvloer. De integratie van zorg binnen het creatieve leer-werk-traject bleek juist in de eerste jaren van enorme meerwaarde te zijn. Onze samenwerkingspartner PerMens zorgde van het begin af aan voor de expertise op dit gebied, maar vanwege personele problemen kunnen zij helaas al enige tijd niet de benodigde zorg bij ons werkvloer leveren. Onze belangrijkste doelstelling voor 2022 is dan ook dat de functie weer duurzaam gaat worden ingevuld!

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Aan de kwantitatieve resultaten zijn weinig harde conclusies te verbinden, omdat er geen referentie is (nul-alternatief). Met andere woorden, wat zouden de cijfers zijn als het traject van CRE8 niet door de deelnemers zou zijn gevolgd. Het is zeker positief dat het grootste deel uitstroomt naar een opleiding, dit vergroot de kansen van jongeren op lange termijn. Iedere jongere die een startkwalificatie haalt, komt overeen met een maatschappelijke baat van ongeveer € 70.000 (netto contante waarde over een heel leven). Het grootste deel (circa €60.000) zijn baten op lange termijn, het moment dat deze jongere de arbeidsmarkt betreedt. De baten zijn opgebouwd uit een grotere kans op hoger loon en een lagere kans op een uitkering, alternatieve scholing en criminaliteit.

IMPACT METING 2: WERKNEMERS- & SOCIALE VAARDIGHEDEN

METING:

In 2021 zijn we gestart met een nieuwe checklist wegens ontevredenheid over de eerdere gebruikte lijst met vragen:

 • De nieuwe checklist bestaat uit 29 vragen en wordt tijdens het intake gesprek, vervolgens iedere 6 maanden, en tijdens de uitstroom gezamenlijk ingevuld door deelnemer en leer-werk-coach.
 • Dit levert niet alleen op dat we aan de deelnemer inzichtelijk kunnen maken welke ontwikkelingen hij/zij heeft doorgemaakt tijdens het traject, maar dat we met de 6 maanden metingen ook jaarlijks een vergelijking kunnen maken om te vergelijken met de jaren voordien.
 • Van 8 deelnemers hebben we een eerste en een tweede meting kunnen verzamelen.

RESULTATEN:

Het radardiagram toont dat de 8 deelnemers bij alle vaardigheden een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. De grootste sprong is zichtbaar bij ‘Samenwerking’ en ‘Je houden aan de regels’

CONCLUSIE:

Het is uiteraard een fijne constatering dat de score bij alle vaardigheden positief is, toch willen we een aantal kanttekeningen plaatsen bij deze meting:

 • Na een eerste meting met 15 deelnemers is het ons door omstandigheden niet gelukt om deze meting met alle 15 in kwartaal 3 te herhalen. De meting had in dat geval meer waarde gehad.
 • Het vastleggen van de juiste scores blijft een uitdaging. Nu is het zo dat de deelnemer de checklist zelf invult en vervolgens met de leer-werk-coach bespreekt, waarna er nog (naar mening van de leer-werk-coach) verschuivingen in de scores kunnen plaatsvinden. De vraag voor ons blijft of het bij deze meting gaat om de beoordeling door de deelnemer zelf (die zichzelf nog wel eens onder- of overschat) of om de beoordeling door de leer-werk-coach. We gaan dit evalueren en ook de checklist opnieuw tegen het licht houden.

IMPACT METING 3: CRE8 SPECIFICIEKE VAARDIGHEDEN

CRE8 OPLEIDINGEN

Onze werkplaats is feitelijk in te delen in 3 afdelingen: Productie, Assemblage en Logistiek. Hierbinnen is het doel om te werken middels de leerling-gezel-meester structuur. In 2020 hebben we de bijbehorende opleidingen vormgegeven. De opleidingen tot ‘leerling’ zijn gebaseerd op bestaande MBO 1 opleidingen en de opleidingen tot ‘gezel’ hebben we gebaseerd op niveau 2 en 3. We maken gebruik van de bijbehorende leerdoelen en taken, zonodig herschreven naar onze werkzaamheden. Naast deze opleidingen hebben we ook een aantal ‘aanvullende modules’ die inhoudelijk al af zijn of nog moeten worden ingevuld.

In 2021 zijn we gestart met het beoordelen van de vaardigheden van een aantal van de deelnemers en dit heeft inmiddels geleid tot de uitreiking van vele certificaten!

 

25 CERTIFICATEN uitgereikt in 2021:

IMPACT METING 4 & 5

Helaas hebben we deze metingen in 2021 nog niet goed kunnen uitvoeren, maar verwachten wel over 2022 met resultaten te kunnen komen.

IMPACT METING 6: POSITIEF TOEKOMSTPERSPECTIEF

METING:

De deelnemers vullen tijdens de intake (anoniem) een vragenlijst in van de gevalideerde ‘Positieve geestelijke gezondheidstest’ (Mental Health Continuum-Short Form). Na afloop van het traject wordt deze vragenlijst opnieuw ingevuld. De vragenlijst bestaat uit 14 vragen en de gemiddelde scores van 16 deelnemers van beide invulmomenten zijn in het radar diagram met elkaar vergeleken. 

RESULTATEN:

Wanneer we in het radar diagram kijken naar de gemiddelde scores dan zijn deze bij de eind meting over het algemeen verbeterd ten opzichte van de start meting: 11 scores vallen positiever uit, 2 zijn gelijk gebleven en 1 scoort iets negatiever.

Kijken we op individueel niveau naar de resultaten dan is dit beeld iets minder positief: van de 16 deelnemers is bij 11 deelnemers het emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden toegenomen en bij 5 deelnemers afgenomen.

CONCLUSIE:

Het is uiteraard moeilijk om de resultaten te koppelen aan de invloed die de periode bij CRE8 heeft gehad op het leven van de deelnemer, omdat er vele andere factoren zullen zijn geweest die van invloed waren op het algehele welbevinden. Daarnaast zal Corona een grote negatieve invloed hebben gehad op het mentale welzijn van de deelnemers, zoals inmiddels uit vele wetenschappelijke onderzoeken is gebleken.

Uiteraard is het fijn om te constateren dat de gemiddelde scores overwegend positief zijn. De grootste positieve sprong in de scores (+0,5) zijn te zien bij vragen waar CRE8 wel met grote zekerheid in rol in kan hebben gespeeld:

…dat je leven een richting of zin heeft?

…dat je deel uitmaakte van een gemeenschap?

…dat je zelfverzekerd uw eigen ideeën en meningen gedacht en geuit hebt?

…dat je werd uitgedaagd om te groeien of een beter mens te worden?

 

PLANET

In de afgelopen 30 jaar is bijna alle maakindustrie uit Nederland naar het Verre Oosten verhuisd. Wij proberen dat met onze digitaal aangestuurde technieken weer terug te halen naar Nederland. Deze technieken worden aangestuurd op basis van een tekening gemaakt in de computer die ze ‘vertelt’ hoe ze precies moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! Bijna dan, want het gaat niet helemaal vanzelf. De apparatuur heeft zeker wel verdere aansturing nodig en daarnaast dient er ook het nodige onderhoud te worden verricht. Hier bestaan nog geen opleidingen voor en dat willen wij graag aanbieden.

DOELSTELLINGEN

 1. Klimaatneutraal opereren door het gebruik van duurzame materialen (circulair/lokaal), gebruik van groene energie en lokaal en op maat/op bestelling te produceren
 2. Meer bewustwording creëren over het maakproces van (consumenten)producten:
  • Bijna alle producten om ons heen worden gemaakt in het Verre Oosten, met bijbehorende arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
  • Het werken met je handen heeft een negatieve associatie: lage lonen en ongezond
  • En dat terwijl het beheersen van een ambacht echt knap en uniek is, en reden om volop trots op te zijn!

GEREALISEERD TOT DUSVER

MATERIAAL
 • Veel van onze producten maken wij van hout, voornamelijk berken en populier multiplex. Daarnaast maken we inmiddels ook veelvuldig gebruik van Hollands hout afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer en voorzien van het FSC keurmerk Onze samenwerkingspartner (en tevens sociale firma) is houtzagerij Binthout
 • Verder maken we veelvuldig gebruik van plexiglas en zitten hierbij in de overgang naar het gebruik van volledig gerecycled plexiglas. De kosten hiervan liggen hoger en daardoor is deze circulaire variant lastig om bij onze bestaande producten te implementeren. We gebruiken het daarom vooral bij nieuwe producten
FABRICAGE
 • Ons fabriekje bevindt zich midden in Amsterdam en niet ergens in het Verre Oosten, waar zo goed als alle consumentenproducten worden gefabriceerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze digitale fabricagetechnieken: Op basis van een tekening gemaakt in de computer weet onze apparatuur precies hoe ze moeten gaan bewegen. Geen omkijken aan dus! (bijna dan…)
 • Daarnaast resulteren deze technieken in weinig tot geen afval, daarom kunnen we ook midden in de stad zitten. Sterker nog, al het restmateriaal proberen nog zoveel mogelijk te gebruiken, daar snijden we bijvoorbeeld puzzelstukjes van of ringen.
 • Alle apparatuur wordt overigens aangedreven met gegarandeerde 100% groene stroom
OPSLAG & DISTRIBUTIE
 • Met onze manier van werken wordt de grootste milieuwinst geboekt door het wegvallen van transport vanuit China of Bangladesh naar de haven van Rotterdam. Daarmee worden heel wat litertjes diesel bespaard!
 • Een ander groot voordeel van onze technieken is dat wij elk product voor u op maat kunnen maken. Daarom maken wij alleen wat nodig is!
VERKOOP
 • CRE8 is een werkplaats en winkel in één. Komt u langs, dan krijgt u direct een kijkje in de keuken en ziet u hoe onze producten worden gemaakt. Volledig transparant en op een eerlijke manier.
 • Veel van onze producten zijn personificeerbaar en leveren unieke resultaten op. Dat persoonlijke tintje kan er toe leiden dat een product een leven lang mee maakt. Dat is pas duurzaam!

AANDEEL CIRCULAIRE PRODUCTEN BINNEN TOTALE OMZET

 

Om zicht te krijgen op het aandeel aan circulaire materialen die we gebruiken in onze producten, hebben we berekend welk percentage van de omzet bestaat uit producten die volledig uit circulaire materialen bestaan. Links staan hiervan de resultaten getoond over 2020 en 2021. De reden van de stijging komt met name door het feit dat we in 2021 een aantal nieuwe producten ontworpen die (volledig) bestaan uit circulaire materialen. Hieronder staan daar een aantal van weergegeven.

Tangram organiser

Gemaakt van recycled plexiglas, handig om je sulletjes mee te ordenen en leuk om tangram figuren mee te maken

STEDEN ONDERZETTERS

Gemaakt van Hollands essenhout, de plattegrond van jouw stad als onderzetters

#Lovedbyme ketting

Reststukken plexiglas gebruiken we voor persoonlijke cadeaus: teken een hartje en wij zetten dat om naar een ketting

Steden snijplank 

Gemaakt van Hollands eikenhout, de plattegrond van jouw dorp/stad gegraveerd op een snijplank

 

PROFIT

Met onze vernieuwende technieken, ontwerpkennis en werkwijze zijn we in staat om tot producten te komen die ‘de moeite van het geven waard zijn’. Bijvoorbeeld vanwege de unieke vormgeving, het persoonlijke karakter, de hoge kwaliteit en dat voor een interessante prijs. Het verdwijnen van de maakindustrie uit Nederland in de afgelopen 40 jaar heeft het imago van werken met je handen geen goed gedaan. Het wordt geassocieerd met onderbetaald werk in slechte arbeidsomstandigheden. En dat terwijl het beheersen van handvaardigheden in het werken met materialen bepaalt niet voor iedereen is weggelegd. Het goed kunnen uitoefenen van een ambacht is daarom iets om trots op te zijn en aan ons de uitdaging om de consument zich dat beter te laten realiseren en waarderen.

DOELSTELLINGEN

REALISATIE

INKOMSTEN:

Maatschappelijk saldo

In 2016 heeft economisch adviesbureau LPBL op verzoek van gemeente Amsterdam een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd op de leer-werk trajecten van CRE8. Op basis van de gegevens uit 2014 en 2015 bleken de baten van de trajecten van Cre8 en Streetcornerwork de kosten ruim te overstijgen. De kosten-baten verhouding is in de basisvariant 1,7. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro 1,70 euro oplevert. Het maatschappelijk saldo is in dat geval zo’n 175.000 euro positief. Wel vallen de meeste baten op lange termijn, als de jongeren die terug gaan naar school de arbeidsmarkt betreden. Het zijn dan ook de jongeren die de grootste baathebbers zijn. Zij hebben een betere uitgangspositie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en ervaren een verbetering in kwaliteit van leven. Op basis van deze analyse en de kwantitatieve resultaten tot aan nu kan geconcludeerd worden dat de baten en het maatschappelijke saldo alsmaar verder zullen zijn gestegen.

Donaties en ‘impact bewuste’ investeringen

CRE8 heeft de afgelopen jaren van verschillende fondsen donaties mogen ontvangen: Stichting DOEN, Kansfonds, VSB fonds, Fonds21, Fundatie Sobbe en het Anton Jurgens Fonds. Met deze donaties hebben we CRE8 kunnen opzetten, enkele tegenslagen kunnen opvangen en nieuwe plannen tot uitvoering gebracht. Om ook in de toekomst in aanmerking te blijven komen van deze inkomsten willen we de maatschappelijke impact die we realiseren nog beter in kaart gaan brengen. Op die manier willen we niet alleen onder de aandacht blijven van de fondsen die we al kennen, maar ook andere fondsen en vermogende particulieren aanspreken met het oog op ‘impacte bewuste’ investeringen. Daarnaast heeft CRE8 de afgelopen jaren een aantal keurmerken ontvangen, waarbij het PSO 30+ de meest waardevolle is. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO omtrent arbeidspartipatie waarbij CRE8 op het hoogste niveau is ingeschaald. Dit keurmerk speelt in grote mate mee bij de besluitvorming rond ‘Social Return’ verplichtingen.

Ondernemerschap

Qua prijs zullen wij nooit kunnen (en willen) concurreren met de massaproductie die in het Verre Oosten plaatsvindt. We hebben de afgelopen jaren wel aangetoond dat wij met onze productietechnieken producten kunnen maken die uniek en duurzaam zijn en waar een markt voor is. En we streven naar een herwaardering van het maken van dingen, door onze deelnemers niet op te leiden tot goedkope arbeidskrachten, maar middels creativiteit en vakmanschap de nieuwe ambachten van 21ste eeuw gaan uitoefenen. trots zijn op wat ze kunnen maken. En ondanks dat onze marges niet hoog zijn streven we wel naar goed werkgeverschap met gezonde werkomstandigheden, marktconforme salarissen binnen een inspirerende omgeving.